A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Az egyesület neve: Magyar Mikroszkópos Társaság (továbbiakban Társaság)
angolul: Hungarian Society for Microscopy
németül: Ungarische Gesellschaft für Mikroskopie
franciául: Société Hongroise de Microscopie

A Társaság rövidített neve: MMT
A Társaság a Méréstechnikai és Automatizálási Egyesület Elektronmikroszkópos Szakosztálya szakmai utódszervezetének tekinti magát.
A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság
A Társaság székhelye: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. | levélcím: 1525 Budapest, Pf. 49.
A Társaság hivatalos nyelve: magyar
A Társaság pecsétje: az embléma a következő felirattal: Magyar Mikroszkópos Társaság
A Társaság anyagilag független, önálló jogi személy, a mikroszkópos leképező és vizsgáló módszerekkel foglalkozó szakemberek önkéntes egyesülete.

A Társaság célja
A mikroszkópos leképező és vizsgáló eljárások, valamint a kapcsolódó tudományok művelése, társadalmi hasznosításának előmozdítása, szakemberek képzésének és továbbképzésének elősegítése, szakmai érdekvédelme.

A Társaság tagjai
A Társaságnak rendes, tiszteletbeli és jogi személy tagjai lehetnek.
Rendes tag lehet az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki belépési szándékát írásban kinyilvánítja, a Társaság alapszabályát elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, akit a Társaság vezetősége felvesz és tagdíjat fizet.
Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár vagy jogi személy, aki a mikroszkópos vizsgálati módszerek alkalmazásában, népszerűsítésében kiemelkedő tevékenységet végzett és a közgyűlés a Társaság vezetőségének vagy egyéni javaslatnak alapján megválaszt.
Jogi tag lehet az a jogi személy, amely belépési szándékát írásban kinyilvánítja, azt a Társaság vezetősége elfogadja és tagdíjat fizet.

A tagok jogai és kötelességei
1.1 A rendes tagok jogai:
– részvétel a MMT rendezvényein javaslattétel és bírálat a MMT működésével kapcsolatban
– tanácskozási és választási jog a MMT közgyűlésein
– részesedhet a Társaság által nyújtott kedvezményekben, támogatásokban
– kérheti a Társaság állásfoglalását a vállalkozói, szakértői munkájával kapcsolatban

1.2 A rendes tagok kötelezettségei:
– a Társaság alapszabályának, a közgyűlés vagy a vezetőség határozatainak betartása
– a Társaság céljainak érdekében önkéntesen vállalt munka elvégzése
– a tagdíj befizetése

2.1 A tiszteletbeli tagok jogai:
– azonosak a rendes tagok jogaival

2.2 A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
– szakmai tekintélyével járuljon hozzá a Társaság céljainak megvalósításához, különös tekintettel a Társaság nemzetközi hírének és elismertségének növelésére.

3.1 A jogi személy tagok jogai:
– a jogi személy kérheti a Társaság közreműködését tudományos problémáinak megoldásában, illetve minden olyan kérdésben, ami a Társaság és a jogi személy között létrejött szerződésben szerepel
– a jogi személy képviseletét a jogi személy vezetőjének írásbeli megbízása alapján természetes tag látja el.

Az MMT vezető szervei
a közgyűlés és
a vezetőség

A közgyűlés
– A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Társaságot érintő kérdésekben legfelső fokon dönt.
– A közgyűlést 2 évenként össze kell hívni és erre minden tagot meg kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt a vezetőség vagy a tagság egyharmada kéri. Minden tagnak hozzászólási joga és egy szavazata van.
– A közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal a tagokhoz küldött írásbeli értesítéssel kell összehívni.
– A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele megjelenik. Ha ez nem teljesül, 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
– A közgyűlésen a Társaság elnöke vagy titkára, ill. megbízásukból a vezetőség egy tagja elnököl.
– A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.
Kivétel:
a) alapszabály-módosításhoz, új társaság alapításához, más egyesületbe való belépéshez, egyesüléshez és megszűnéshez kétharmados többség szükséges;
b) az elnök, tiszteletbeli elnök, alelnökök és a vezetőség tagjainak választásához titkos szavazás szükséges.

A közgyűlés hatásköre
– véleményezi a vezetőség munkájáról szóló beszámolót;
– dönt a következő időszak legfontosabb feladatairól;
– megválasztja a vezetőség tagjait, az elnököt és a titkárt.
A választás jelölőlistával történik, melyet a vezetőség által kijelölt jelölőbizottság terjeszt a közgyűlés elé, amit annak jóvá kell hagynia. A közgyűlésnek joga van új neveket a listára felvenni.
– meghatározza a tagsági díj mértékét;
– dönt az alapszabály módosításáról, a Társaság feloszlatásáról, új társaság alapításáról, más társaságokkal való egyesülésről.

A számvizsgáló bizottság
A számvizsgáló bizottság 3 tagból álló és a közgyűlés által megválasztott bizottság. A vezetőség gazdasági tevékenységét jóváhagyja, ellenőrzi, és ennek eredményéről a közgyűlésnek beszámol.

A vezetőség
A vezetőség a közgyűlés megbízásából 4 éven keresztül irányítja a Társaság munkáját. A vezetőség szükség szerint ülésezik és határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Tagjai: az elnök, alelnökök, tiszteletbeli elnök, titkár és a vezetőségi tagok.
Annak érdekében, hogy a Társaság anyagtudománnyal illetve orvosi-biológiai kutatásokkal foglalkozó tagjainak érdeke egyaránt képviselve legyen, az elnököt az egyik, míg a titkárt a másik szakterületről célszerű megválasztani. Ugyanígy törekedni kell arra, hogy a vezetőség tagjainak szakmai összetétele tükrözze a tagság szakmai megoszlását.

A vezetőség feladatai
– határoz az eléje vitt (és nem kizárólag csak a közgyűlés hatáskörébe tartozó) ügyekben
– meghatározza a Társaság célkitűzéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és közreműködik azok megvalósításában
– elkészíti a Társaság költségvetését és azt végrehajtja vagy hajtatja.

A vezetőség jogai:
– teljes felhatalmazása van a Társaság ügyeinek intézésére a közgyűlések közötti időszakban
– ideiglenes bizottságokat hozhat létre a Társaság feladatainak végrehajtása érdekében,  ennek tagja lehet bármely társasági tag
– a vezetőségi tag joga, hogy eljár a vezetőség megbízásából vagy jóváhagyásával a Társaságot érintő ügyekben

Az elnök, a titkár és az alelnökök
– Az elnököt a közgyűlés közvetlenül választja meg.
– Az elnök és a titkár feladatkörét, egymás közötti munkamegosztását a vezetőség határozza meg az elnök és titkár egyetértésével.
– Az elnök egymást követő időszakban legfeljebb csak egyszer választható újra.
– Az elnököt a titkár, illetve annak akadályoztatása esetén az elnök által megbízott vezetőségi tag helyettesítheti.
– Az elnök vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit.
– Az elnök (speciális esetekben a vezetőség által megbízott társasági tag) képviseli a Társaságot mind hazai, mind nemzetközi fórumokon, tartja és szervezi a nemzetközi kapcsolatokat.
– A Társaság közgyűlése alelnököket választhat, akiknek jogai azonosak a vezetőségi tagokéval.
– A Társaság közgyűlése tiszteletbeli elnököt választhat, akinek jogai azonosak a vezetőségi tagokéval.
– A titkárt a vezetőség tagjai közül az elnök kéri fel, megbízatását az vezetőség egyszerű többséggel hagyja jóvá.

A Társaság feladatai
– A Társaság tevékenységi körébe tartozó hazai és nemzetközi kutatási eredmények ismertetése, előadások, nemzeti és nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésével;
– A tagok hazai és nemzetközi kapcsolatainak elősegítése; kapcsolatok kialakítása, ápolása és fejlesztése más országok, régiók társegyesületeivel; a tagok képviselete a nemzetközi tudományos szervezetekben, külföldön élő magyar származású szakemberek bevonása a hazai szakmai közéletbe;
– A tagok tájékoztatása nemzetközi rendezvényekről; erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása a részvételhez;
– A Társaság tevékenységi körében szakmai képzés és továbbképzés elősegítése, szervezése;
– A tagok szakmai érdekeinek képviselete, a mikroszkópos szakértői jegyzék kimunkálása és karbantartása, szakértői tevékenységének etikai védelme;
– Fiatal tehetségek felkutatása érdekében pályázatok, szakmai versenyek kiírása, jutalmak kitűzése;
– A Társaság céljainak megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenység.

A társaság gazdasági tevékenysége
A Társaság gazdasági tevékenységének irányvonalait a közgyűlés határozza meg és azt két közgyűlés között a vezetőség irányítja. A kifizetésekről a vezetőség dönt és az elnök, a titkár vagy a pénztáros utalványozhat.

A Társaság jövedelme a következőkből tevődik össze:
– egyéni tagdíj, melynek összegét a közgyűlés szabja meg
– jogi személy (pártoló) tagsági díja; ennek összegét a pártoló taggal kötött szerződés állapítja meg
– rendezvények, kongresszusok bevételéből eredő megtakarítás
– egyéb bevételek (alapítványi támogatások, adományok, stb.)
– a Társaság éves költségvetés alapján működik, amelyet a Számvizsgáló Bizottság fogad el, végrehajtását pedig ellenőrzi.

Záró rendelkezések
Azokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály nem rendelkezik, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
A Társaság felügyeletét a Fővárosi Bíróság látja el.
A Társaság székhelye, postai címe a mindenkori elnök (vagy titkár) munkahelye szerint változik.